top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci,

 

jelikož při objednávkách a nákupech produktů a služeb prostřednictvím webových stránek www.socialtemplates.cz dochází ke sběru a zpracování Vašich osobních údajů, připravila jsem pro Vás následující dokument obsahující informace o tom, za jakých podmínek ke zpracování osobních údajů dochází.

 

 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a z jakých zdrojů je získávám?

 

Zpracovávám pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje, které na webu www.socialtemplates.cz sami zadáte. Těmi jsou zejména Vaše jméno, příjmení, adresa, email a telefon.

 

Osobní údaje zadávané v rámci platby online pomocí platební karty neuchovávám. Těmi bude disponovat pouze platební brána Stripe a příslušné bankovní instituce.

 

Pokud jde o soubory cookies, ty na webu www.socialtemplates.cz slouží primárně pro účely správy a zabezpečení sítě a zajištění funkčnosti webu. Tyto malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení, umožňují například to, aby se Vám nevymazal obsah košíku při přechodu mezi jednotlivými stránkami. Zajišťují, že používání webu je bezpečné a tento web funguje tak, jak má. Používání tohoto typu souborů cookies je nezbytné, proto není možné ho vypnout, jelikož by bez nich webové stránky nefungovaly.

 

Údaje o chování návštěvníků na webu (tzv. analytické cookies), údaje o volbách návštěvníků webu (tzv. funkční cookies) či údaje získané pomocí marketingových cookies na webových stránkách www.socialtemplates.cz nejsou primárně zpracovávány a tento typ cookies není používán. Tyto údaje jsou na tomto webu sledovány pouze za předpokladu, že si tak sami zvolíte v pokročilém nastavení souborů cookies. V takovém případě pak zpracování údajů získaných pomocí pokročilého nastavení souborů cookies probíhá na základě následujících podmínek: https://cs.wix.com/about/cookie-policy. Pokud si však toto nastavení sami nezměníte, bude web používat pouze nezbytné soubory cookies, které slouží pro provoz webové stránky a není Vás podle nich možné identifikovat.

 

 

 

Proč Vaše osobní údaje zpracovávám a na základě jakého oprávnění?

 

Vaše osobní údaje uchovávám a zpracovávám pro tyto účely:

 • plnění smlouvy, kterou mezi sebou uzavřeme prostřednictvím webových stránek www.socialtemplates.cz;

 • plnění povinnosti, kterou mi ukládá zákon či jiný právní předpis;

 • zasílání obchodních sdělení.

 

V případě, že spolu prostřednictvím webových stránek www.socialtemplates.cz uzavřeme smlouvu, budu Vaše osobní údaje uchovávat a zpracovávat pro účely plnění této smlouvy. Tedy zejména pro účely fakturace, dodání objednaného produktu či služby, reklamace, vedení související obchodní evidence či pro jiné účely související s uzavřenou smlouvou. Důvodem pro uchovávání a zpracovávání osobních údajů je v takovém případě plnění smlouvy, které představuje samostatný právní důvod pro zpracování osobních údajů, a proto není potřeba samostatný souhlas. Osobní údaje zpracovávané na podkladě plnění smlouvy budou zpracovávány po dobu tří let od uzavření kupní smlouvy. Poté budou vymazány, pokud nebude existovat jiných důvod pro pokračování v jejich uchovávání a zpracovávání (viz dále).

 

Vaše osobní údaje dále shromažďuji a zpracovávám za účelem plnění zákonných povinností. V takovém případě se jedná zejména o povinné uchovávání údajů po zákonem stanovenou dobu a o jejich zpracování například v rámci řešení reklamací či předávání osobních údajů orgánům státní správy. Ani v tomto případě nepotřebuji pro zpracování osobních údajů Váš souhlas, jelikož mi povinnost uchovávání a zpracovávání ukládá přímo zákon. Jedná se zejména o situace, kdy mi zpracování osobních údajů ukládá:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád;

 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Osobní údaje jsou z těchto důvodů uchovávány tak dlouho, jak vyžaduje příslušný právní předpis.

 

Dalším důvodem pro uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení. Díky nim máte možnost se dozvědět o zajímavých akcích a nových produktech a službách či získat užitečné tipy pro práci s již zakoupenými produkty. Toto zpracování probíhá na základě tzv. oprávněného zájmu, jelikož se v tomto případě budou má obchodní sdělení týkat již zakoupených produktů a služeb. Opět proto není nutný souhlas. Máte však možnost při zadávání osobních údajů odmítnout budoucí obchodní sdělení. Z obchodních sdělení se pak můžete odhlásit také kdykoli poté, a to například kliknutím na příslušný odkaz v obdržené e-mailové zprávě či napsáním e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy.

 

Důvodem pro uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů je také udělení souhlasu. Jedná se o situaci, kdy v příslušném formuláři na webových stránkách www.socialtemplates.cz vyplníte svou emailovou adresu a kliknete na tlačítko ZAREGISTROVAT ODBĚR. V takovém případě Vám budou zasílány informace o zajímavých akcích a nových produktech a službách či užitečné tipy pro práci s mými produkty. Po zaregistrování odběru je možné souhlas kdykoli odvolat zprávou zaslanou na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně kliknutím na odkaz sloužící k odhlášení z odběru, který je uveden v každém zaslaném e-mailu.

 

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

 

Správcem i zpracovatelem osobních údajů, které jste zadali na tomto webu, jsem především já, Ing. Kateřina Zavřelová, se sídlem Milotická 487/2, 155 21 Praha 5 – Zličín,
IČO: 046 66 101.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů pak mohou být využity také další osoby či obchodní společnosti, se kterými spolupracuji. Může se jednat zejména o:

 • fyzické osoby, které se mnou spolupracují v rámci mé podnikatelské činnosti na základě pracovní či jiné obdobné smlouvy, v rámci které se tyto osoby mimo jiné zavázaly uchovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích;

 • poskytovatele cloudových a dalších technologických či komunikačních služeb, které při zpracování osobních údajů využívám a kteří se zavazují zpracovávané osobní údaje zabezpečit a chránit. Jedná se zejména o společnosti Seznam.cz, a.s., INIZIO Internet Media s.r.o, Ecomail.cz s.r.o. či Wix.com Ltd.

 

Kde jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a jsou předávány mimo území EU?

 

Vaše osobní údaje uchovávám a zpracovávám v České republice. Pouze výjimečně může dojít k tomu, že budou Vaše osobní údaje zpracovány v zahraničí v rámci EU či mimo Evropský hospodářský prostor. K takové situaci může docházet právě při využívání služeb poskytovatelů cloudových a jiných technologických a komunikačních služeb, kteří například mohou mít své servery umístěné mimo Českou republiku. V takovém případě jsou tyto společnosti zavázány dodržovat požadavky Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a na něj navazující legislativy.

 

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

 

V souladu s Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte vůči mně, jakožto správci osobních údajů, následující práva:

 

 • právo na přístup k osobním údajům, kterým se rozumím právo být informován o tom, jaké osobní údaje a za jakých podmínek o Vás zpracovávám. Všechny tyto informace naleznete v tomto dokumentu. Pokud byste ale přesto měli další dotazy, můžete se obracet přímo na mě (viz kontakt uvedený níže).

 

 • právo na opravu osobních údajů, kterým se rozumí právo informovat mě o tom, že se Vaše osobní údaje změnily (například dodací adresa, kontaktní údaje atd.) a má povinnost tuto změnu zohlednit v mé evidenci (například zapsat novou doručovací e-mailovou adresu, kam si přejete dostávat novinky).

 

 • právo na výmaz osobních údajů, kterým se rozumí právo požádat mě, abych Vaše osobní údaje smazala ze své evidence. Pokud se na mě obrátíte na níže uvedeném kontaktu s žádostí o výmaz osobních údajů, ráda tak učiním, pokud nebude jejich zpracování nutné ke splnění mezi námi uzavřené smlouvy či ke splnění mé zákonné povinnosti, popř. pokud pokračování v jejich zpracování nebude nutné pro obhajobu mých zájmů. Pokud na základě Vaší žádosti nebude možné výmaz osobních údajů provést, vždy Vám v odpovědi vysvětlím konkrétní důvod.

 

 • právo na omezení zpracování osobních údajů, kterým se rozumí žádost, abych osobní údaje, které uchovávám například z důvodu plnění své zákonné povinnosti, nepoužívala k jiným účelům. Příkladem je žádost o to, abych Vám neposílala další obchodní sdělení. Takovou žádost mi můžete zaslat na níže uvedený kontakt. V emailové komunikaci zároveň vždy uvidíte odkaz, kterým se můžete odhlásit z budoucích obchodních sdělení.

 

 • právo na přenositelnost osobních údajů, kterým se rozumí právo požádat mě, abych Vám zaslala veškeré osobní údaje, které o Vás zpracovávám, ve strojově čitelném formátu.

 

 • právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, což je způsob, jak mi dát najevo, že s určitým způsobem zpracování osobních údajů nesouhlasíte. Samozřejmostí je snaha o splnění Vašeho přání (je-li to možné) a odpověď v nejkratším možném termínu.

 

 • právo podat stížnost, kterým se rozumí Vaše právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že máte dojem, že Vaše osobní údaje zpracovávám v rozporu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a/nebo navazující legislativou.

 

Kam je možné se v souvislosti se zpracováním osobních údajů obrátit?

 

Pokud budete mít ke zpracování osobních údajů jakýkoli dotaz či námitku, neváhejte se prosím obrátit na mou osobu prostřednictvím e-mailové adresy info@socialtemplates.cz. Odpověď dostanete v nejkratší možné lhůtě.

 

Případné stížnosti na porušení pravidel zpracování osobních údajů je možné podávat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, viz www.uoou.cz.

 

Vaše Katka

Who Are We
bottom of page